nieuws

Privacyverklaring

Privacyverklaring Historische Vereniging Berlicum Middelrode

(hierna aangeduid als vereniging)                              Versie 1

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018.

Lees deze privacyverklaring goed door en bewaar een kopie daarvan voor je eigen administratie.

Onze vereniging adviseert je om het privacy-beleidsstuk van onze vereniging regelmatig te bekijken. Dit beleidsstuk staat vermeld op onze website, maar je kunt het ook opvragen bij het secretariaat.

 

Inleiding: 
Indien je lid wordt van onze vereniging, een donatie doet of om een andere reden jouw persoonsgegevens aan onze vereniging verstrekt, geef je aan onze vereniging  uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring te verwerken.

Persoonsgegevens die onze vereniging verwerkt: 
Onze vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan onze vereniging verstrekt. Daarnaast verwerkt onze vereniging je persoonsgegevens uit hoofde van het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van onze statutaire doeleinden, kortgezegd: historisch onderzoek. Onze vereniging verzamelt deze gegevens zo mogelijk met toestemming van de betrokkene(n). Als dit niet mogelijk is maakt onze vereniging een zorgvuldige afweging tussen het belang van historisch onderzoek en de belangen van de personen van wie onze vereniging persoonsgegevens verwerkt. Ook treft onze vereniging hierbij zo nodig maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan het (gerechtvaardigd) belang van onze vereniging.

Onze vereniging verwerkt je volgende persoonsgegevens:

·         Voor- en achternaam

·         Geboortedatum

·         Postadres en e-mailadres

·         Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

·         IBAN Bankrekeningnummer

·         Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (mondeling of schriftelijk)

·         Gegevens over jouw activiteiten bij de vereniging

·         Foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die onze vereniging verwerkt: 
Onze vereniging heeft niet de intentie jouw bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerkt onze vereniging die alleen op basis van jouw uitdrukkelijke verzoek. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder jouw toestemming je persoonlijke gegevens hebben verzameld, leg dan contact met het secretariaat van onze vereniging en dan worden de gegevens onmiddellijk, maar uiterlijk binnen vier weken, verwijderd.

Waarom onze vereniging je persoonsgegevens nodig heeft: 
Onze vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         je naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

·         je naam en postadres en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de vereniging georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij je uitdrukkelijk hebt aangegeven geen e-mails te willen ontvangen. Afmelding voor het ontvangen van onze e-mailberichten is altijd mogelijk via een e-mailbericht;

·         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen;

·         je naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer en eventuele overige persoonsgegevens, zoals je geboortedatum, worden gebruikt voor onze ledenlijst. Deze ledenlijst is voor niemand beschikbaar op onze website;

·         je naam en telefoonnummer worden gebruikt om je telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de vereniging;

·         je naam, e-mailadres en postadres, en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met onze vereniging en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van onze vereniging;

·         foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken we niet op onze website en in interne nieuwsbrieven;

·         foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op het openbare gedeelte van onze website of bij publieke activiteiten alleen na toestemming van de betrokkene(n);

·         je naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of via andere media (zoals de website) na je uitdrukkelijke toestemming;

·         persoonsgegevens die voor historisch onderzoek worden verwerkt, worden uitsluitend verwerkt in verband met hun historische waarde.

Hoe lang onze vereniging jouw persoonsgegevens bewaart: 
Onze vereniging bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn vernietigt of anonimiseert onze vereniging je persoonsgegevens, tenzij onze vereniging op grond van wetgeving (bijvoorbeeld belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval worden uitsluitend deze bepaalde persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Delen met anderen: 
Onze vereniging verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk, ook per e-mail, vragen aan het secretariaat van onze vereniging.  

Om er zeker van te zijn dat het bedoelde verzoek door jou is gedaan, kan onze vereniging aan jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen en in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Dit ter bescherming van je privacy. Onze vereniging reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Datalek / Beveiliging: 
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als je persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

Onze vereniging neemt passende maatregelen om onbevoegde toegang tot, en misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Als je meent dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik e.d. zijn, leg dan telefonisch of per e-mail contact met het secretariaat van onze vereniging.

Wijzigingen: Dit privacy-beleid van onze vereniging kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden dan via de website van onze vereniging of op een andere wijze bekend gemaakt.

Vastgesteld in de bestuursvergadering op 28 mei 2018.


<< nieuws overzicht